#Pȑįvåçy Pöļįçy$

#Vēȑşįöñ 2.0 Ţħįş Pȑįvåçy Pöļįçy ŵåş ļåşŧ möđįfįēđ öñ 11-11-2020$

 1. #Ğēñēȑåļ_$

#Ţħįş Pȑįvåçy Pöļįçy đöçȕmēñŧ ģįvēş åñ övēȑvįēŵ öf ŵħåŧ ħåppēñş ŧö yöȕȑ pēȑşöñåļ įñföȑmåŧįöñ ŵħēñ yöȕ vįşįŧ öȕȑ ŵēbşįŧē.$ #Pēȑşöñåļ įñföȑmåŧįöñ įş åñy đåŧå ŵįŧħ ŵħįçħ yöȕ çöȕļđ bē pēȑşöñåļļy įđēñŧįfįēđ._$ #Ďēŧåįļēđ įñföȑmåŧįöñ öñ ŧħē şȕbĵēçŧ öf đåŧå pȑöŧēçŧįöñ çåñ bē föȕñđ įñ öȕȑ pȑįvåçy pöļįçy föȕñđ bēļöŵ.$

 1. #Ďåŧå çöļļēçŧįöñ öñ öȕȑ ŵēbşįŧē_$

#Ŵħö įş ȑēşpöñşįbļē föȑ ŧħē đåŧå çöļļēçŧįöñ öñ ŧħįş ŵēbşįŧē?_$

#Ţħē đåŧå çöļļēçŧēđ öñ ŧħįş ŵēbşįŧē åȑē pȑöçēşşēđ by ŧħē ŵēbşįŧē öpēȑåŧöȑ._$

#Våçȕ Vįñ B.V.$

#Ğȑööŧħåñđēļşŵēģ 1$

#2645 ËĤ, Ďēļfģåȕŵ$

#Ţħē Ńēŧħēȑļåñđş$

#Ţ: +31 (0)15 26 26 926_$

#Ë: įñfömvåçȕvįñ.çöm$

#Ĥöŵ đö ŵē çöļļēçŧ đåŧå?_$

#Ĭf yöȕ çöñŧåçŧ ȕş, ŵē måy ȑēçēįvē pēȑşöñåļ įñföȑmåŧįöñ şȕçħ åş yöȕȑ ñåmē, ēmåįļ åđđȑēşş, pħöñē ñȕmbēȑ åñđ åñy įñföȑmåŧįöñ yöȕ måy çħööşē ŧö pȑövįđē._$ #Ţħįş çöȕļđ, föȑ ēxåmpļē, bē đåŧå yöȕ ēñŧēȑ öñ öȕȑ çöñŧåçŧ föȑm._$

#Ŵħēñ yöȕ ȑēģįşŧēȑ föȑ åñ åççöȕñŧ, ŵē ñēēđ ŧö çöļļēçŧ yöȕȑ çömpåñy đēŧåįļş, įñçļȕđįñģ įŧēmş åş çömpåñy ñåmē, VÀŢ-ñȕmbēȑ, Ç. öf Ç. ñȕmbēȑ, çöñŧåçŧ pēȑşöñ, åđđȑēşş, ēmåįļ åđđȑēşş åñđ ŧēļēpħöñē ñȕmbēȑ._$

#Őŧħēȑ åñöñymöȕş đåŧå åȑē çöļļēçŧēđ åȕŧömåŧįçåļļy ŵħēñ yöȕ vįşįŧ ŧħē ŵēbşįŧē._$ #Ţħēşē đåŧå åȑē pȑįmåȑįļy ŧēçħñįçåļ đåŧå şȕçħ åş ŧħē bȑöŵşēȑ åñđ öpēȑåŧįñģ şyşŧēm yöȕ åȑē ȕşįñģ öȑ ŵħēñ yöȕ åççēşş å ŵēbpåģē.$

#Ŵħåŧ đö ŵē ȕşē yöȕȑ đåŧå föȑ?$

#Påȑŧ öf ŧħē đåŧå įş çöļļēçŧēđ ŧö ēñşȕȑē ŧħē pȑöpēȑ fȕñçŧįöñįñģ öf ŧħē ŵēbşįŧē._$ #Őŧħēȑ đåŧå çåñ bē ȕşēđ ŧö åñåļyşē ħöŵ vįşįŧöȑş ȕşē ŧħē şįŧē._$

 • #Ÿöȕȑ çöñŧåçŧ đēŧåįļş åȑē ȕşēđ ŧö pȑöpēȑļy ȑēpļy ŧö yöȕȑ ȑēqȕēşŧ öȑ qȕēşŧįöñ._$
 • #Ÿöȕȑ çöñŧåçŧ- åñđ åđđȑēşş đēŧåįļş åȑē ȕşēđ ŧö åȑȑåñģē å đēļįvēȑy öf yöȕȑ öȑđēȑ._$
 • #Ÿöȕȑ çöñŧåçŧ- åñđ åđđȑēşş đēŧåįļş åȑē ȕşēđ ŧö şēñđ ŧħē įñvöįçē öf yöȕȑ öȑđēȑ._$
 • #Ÿöȕȑ çöñŧåçŧ- åñđ åđđȑēşş đēŧåįļş åȑē ȕşēđ föȑ måȑķēŧįñģ åñđ pȑömöŧįöñåļ pȕȑpöşēş, įf pēȑmįşşįöñ įş ģįvēñ.$

#Ŵħåŧ ȑįģħŧş đö yöȕ ħåvē ȑēģåȑđįñģ yöȕȑ đåŧå?_$

#Ÿöȕ åļŵåyş ħåvē ŧħē ȑįģħŧ ŧö ȑēqȕēşŧ įñföȑmåŧįöñ åböȕŧ yöȕȑ şŧöȑēđ đåŧå, įŧş öȑįģįñ, įŧş ȑēçįpįēñŧş, åñđ ŧħē pȕȑpöşē öf įŧş çöļļēçŧįöñ åŧ ñö çħåȑģē._$ #Ÿöȕ åļşö ħåvē ŧħē ȑįģħŧ ŧö ȑēqȕēşŧ ŧħåŧ įŧ bē çöȑȑēçŧēđ, bļöçķēđ, öȑ đēļēŧēđ._$ #Ĭf yöȕ ħåvē fȕȑŧħēȑ qȕēşŧįöñş åböȕŧ ŧħē įşşȕē öf pȑįvåçy åñđ đåŧå pȑöŧēçŧįöñ, yöȕ çåñ çöñŧåçŧ ȕş åŧ åñy ŧįmē._$

#Àñåļyŧįçş åñđ ŧħįȑđ-påȑŧy ŧööļş$

#Ŵħēñ vįşįŧįñģ öȕȑ ŵēbşįŧē, şŧåŧįşŧįçåļ åñåļyşēş måy bē måđē öf yöȕȑ şȕȑfįñģ bēħåvįöȑ.$ #Ţħįş ħåppēñş pȑįmåȑįļy ȕşįñģ çööķįēş åñđ åñåļyŧįçş.$ #Ţħē åñåļyşįş öf yöȕȑ şȕȑfįñģ bēħåvįöȑ įş ȕşȕåļļy åñöñymöȕş, į.ē. ŵē ŵįļļ ñöŧ bē åbļē ŧö įđēñŧįfy yöȕ fȑöm ŧħįş đåŧå.$ #Ÿöȕ çåñ öbĵēçŧ ŧö ŧħįş åñåļyşįş öȑ pȑēvēñŧ įŧ by ñöŧ ȕşįñģ çēȑŧåįñ ŧööļş._$ #Ďēŧåįļēđ įñföȑmåŧįöñ çåñ bē föȕñđ įñ ŧħē föļļöŵįñģ pȑįvåçy pöļįçy.$

 1. #Ğēñēȑåļ įñföȑmåŧįöñ åñđ måñđåŧöȑy įñföȑmåŧįöñ_$

#Ďåŧå pȑöŧēçŧįöñ$

#Ţħē öpēȑåŧöȑş öf ŧħįş ŵēbşįŧē ŧåķē ŧħē pȑöŧēçŧįöñ öf yöȕȑ pēȑşöñåļ đåŧå vēȑy şēȑįöȕşļy.$ #Ŵē ŧȑēåŧ yöȕȑ pēȑşöñåļ đåŧå åş çöñfįđēñŧįåļ åñđ įñ åççöȑđåñçē ŵįŧħ ŧħē şŧåŧȕŧöȑy đåŧå pȑöŧēçŧįöñ ȑēģȕļåŧįöñş åñđ ŧħįş pȑįvåçy pöļįçy._$

#Ĭf yöȕ ȕşē ŧħįş ŵēbşįŧē, våȑįöȕş pįēçēş öf pēȑşöñåļ đåŧå ŵįļļ bē çöļļēçŧēđ._$ #Pēȑşöñåļ įñföȑmåŧįöñ įş åñy đåŧå ŵįŧħ ŵħįçħ yöȕ çöȕļđ bē pēȑşöñåļļy įđēñŧįfįēđ._$ #Ţħįş pȑįvåçy pöļįçy ēxpļåįñş ŵħåŧ įñföȑmåŧįöñ ŵē çöļļēçŧ åñđ ŵħåŧ ŵē ȕşē įŧ föȑ._$ #Ĭŧ åļşö ēxpļåįñş ħöŵ åñđ föȑ ŵħåŧ pȕȑpöşē ŧħįş ħåppēñş.$

#Pļēåşē ñöŧē ŧħåŧ đåŧå ŧȑåñşmįŧŧēđ vįå ŧħē įñŧēȑñēŧ (ē.ģ. vįå ēmåįļ çömmȕñįçåŧįöñ) måy bē şȕbĵēçŧ ŧö şēçȕȑįŧy bȑēåçħēş.$ #Çömpļēŧē pȑöŧēçŧįöñ öf yöȕȑ đåŧå fȑöm ŧħįȑđ-påȑŧy åççēşş įş ñöŧ pöşşįbļē._$

#Řēvöçåŧįöñ öf yöȕȑ çöñşēñŧ ŧö ŧħē pȑöçēşşįñģ öf yöȕȑ đåŧå_$

#Måñy đåŧå pȑöçēşşįñģ öpēȑåŧįöñş åȑē öñļy pöşşįbļē ŵįŧħ yöȕȑ ēxpȑēşş çöñşēñŧ._$ #Ÿöȕ måy ȑēvöķē yöȕȑ çöñşēñŧ åŧ åñy ŧįmē ŵįŧħ fȕŧȕȑē ēffēçŧ._$ #Àñ įñföȑmåļ ēmåįļ måķįñģ ŧħįş ȑēqȕēşŧ įş şȕffįçįēñŧ.$ #Ţħē đåŧå pȑöçēşşēđ bēföȑē ŵē ȑēçēįvē yöȕȑ ȑēqȕēşŧ måy şŧįļļ bē ļēģåļļy pȑöçēşşēđ._$

#Řįģħŧ ŧö fįļē çömpļåįñŧş ŵįŧħ ȑēģȕļåŧöȑy åȕŧħöȑįŧįēş$

#Ĭf ŧħēȑē ħåş bēēñ å bȑēåçħ öf đåŧå pȑöŧēçŧįöñ ļēģįşļåŧįöñ, ŧħē pēȑşöñ åffēçŧēđ måy fįļē å çömpļåįñŧ ŵįŧħ ŧħē çömpēŧēñŧ ȑēģȕļåŧöȑy åȕŧħöȑįŧįēş._$ #Ţħē çömpēŧēñŧ ȑēģȕļåŧöȑy åȕŧħöȑįŧy föȑ måŧŧēȑş ȑēļåŧēđ ŧö đåŧå pȑöŧēçŧįöñ ļēģįşļåŧįöñ įş ŧħē đåŧå pȑöŧēçŧįöñ öffįçēȑ öf ŧħē Ğēȑmåñ şŧåŧē įñ ŵħįçħ öȕȑ çömpåñy įş ħēåđqȕåȑŧēȑēđ.$ #À ļįşŧ öf đåŧå pȑöŧēçŧįöñ öffįçēȑş åñđ ŧħēįȑ çöñŧåçŧ đēŧåįļş çåñ bē föȕñđ åŧ ŧħē föļļöŵįñģ ļįñķ: ħŧŧpş://ŵŵŵ.bfđį.bȕñđ.đē/ĎË/Ĭñföŧħēķ/ÀñşçħȑįfŧēñȑŁįñķş/åñşçħȑįfŧēñȑļįñķş-ñöđē.ħŧmļ._$

#Řįģħŧ ŧö đåŧå pöȑŧåbįļįŧy_$

#Ÿöȕ ħåvē ŧħē ȑįģħŧ ŧö ħåvē đåŧå ŵħįçħ ŵē pȑöçēşş båşēđ öñ yöȕȑ çöñşēñŧ öȑ įñ fȕļfįļmēñŧ öf å çöñŧȑåçŧ åȕŧömåŧįçåļļy đēļįvēȑēđ ŧö yöȕȑşēļf öȑ ŧö å ŧħįȑđ påȑŧy įñ å şŧåñđåȑđ, måçħįñē-ȑēåđåbļē föȑmåŧ._$ #Ĭf yöȕ ȑēqȕįȑē ŧħē đįȑēçŧ ŧȑåñşfēȑ öf đåŧå ŧö åñöŧħēȑ ȑēşpöñşįbļē påȑŧy, ŧħįş ŵįļļ öñļy bē đöñē ŧö ŧħē ēxŧēñŧ ŧēçħñįçåļļy fēåşįbļē._$

#ŜŜŁ öȑ ŢŁŜ ēñçȑypŧįöñ_$

#Ţħįş şįŧē ȕşēş ŜŜŁ öȑ ŢŁŜ ēñçȑypŧįöñ föȑ şēçȕȑįŧy ȑēåşöñş åñđ föȑ ŧħē pȑöŧēçŧįöñ öf ŧħē ŧȑåñşmįşşįöñ öf çöñfįđēñŧįåļ çöñŧēñŧ, şȕçħ åş ŧħē įñqȕįȑįēş yöȕ şēñđ ŧö ȕş åş ŧħē şįŧē öpēȑåŧöȑ._$ #Ÿöȕ çåñ ȑēçöģñįžē åñ ēñçȑypŧēđ çöññēçŧįöñ įñ yöȕȑ bȑöŵşēȑ’ş åđđȑēşş ļįñē ŵħēñ įŧ çħåñģēş fȑöm „ħŧŧp://“ ŧö „ħŧŧpş://“ åñđ ŧħē ļöçķ įçöñ įş đįşpļåyēđ įñ yöȕȑ bȑöŵşēȑ’ş åđđȑēşş båȑ._$

#Ĭf ŜŜŁ öȑ ŢŁŜ ēñçȑypŧįöñ įş åçŧįvåŧēđ, ŧħē đåŧå yöȕ ŧȑåñşfēȑ ŧö ȕş çåññöŧ bē ȑēåđ by ŧħįȑđ påȑŧįēş.$

#Ëñçȑypŧēđ påymēñŧş öñ ŧħįş ŵēbşįŧē$

#Ĭf yöȕ ēñŧēȑ įñŧö å çöñŧȑåçŧ ŵħįçħ ȑēqȕįȑēş yöȕ ŧö şēñđ ȕş yöȕȑ påymēñŧ įñföȑmåŧįöñ (ē.ģ. åççöȕñŧ ñȕmbēȑ föȑ đįȑēçŧ đēbįŧş), ŵē ŵįļļ ȑēqȕįȑē ŧħįş đåŧå ŧö pȑöçēşş yöȕȑ påymēñŧ.$

#Påymēñŧ ŧȑåñşåçŧįöñş ȕşįñģ çömmöñ mēåñş öf påymēñŧ (Vįşå/MåşŧēȑÇåȑđ, đįȑēçŧ đēbįŧ) åȑē öñļy måđē vįå ēñçȑypŧēđ ŜŜŁ öȑ ŢŁŜ çöññēçŧįöñş.$ #Ÿöȕ çåñ ȑēçöģñįžē åñ ēñçȑypŧēđ çöññēçŧįöñ įñ yöȕȑ bȑöŵşēȑ’ş åđđȑēşş ļįñē ŵħēñ įŧ çħåñģēş fȑöm „ħŧŧp://“ ŧö „ħŧŧpş://“ åñđ ŧħē ļöçķ įçöñ įñ yöȕȑ bȑöŵşēȑ ļįñē įş vįşįbļē.$

#Ĭñ ŧħē çåşē öf ēñçȑypŧēđ çömmȕñįçåŧįöñ, åñy påymēñŧ đēŧåįļş yöȕ şȕbmįŧ ŧö ȕş çåññöŧ bē ȑēåđ by ŧħįȑđ påȑŧįēş._$

#Ĭñföȑmåŧįöñ, bļöçķįñģ, đēļēŧįöñ$

#Àş pēȑmįŧŧēđ by ļåŵ, yöȕ ħåvē ŧħē ȑįģħŧ ŧö bē pȑövįđēđ åŧ åñy ŧįmē ŵįŧħ įñföȑmåŧįöñ fȑēē öf çħåȑģē åböȕŧ åñy öf yöȕȑ pēȑşöñåļ đåŧå ŧħåŧ įş şŧöȑēđ åş ŵēļļ åş įŧş öȑįģįñ, ŧħē ȑēçįpįēñŧ åñđ ŧħē pȕȑpöşē föȑ ŵħįçħ įŧ ħåş bēēñ pȑöçēşşēđ._$ #Ÿöȕ åļşö ħåvē ŧħē ȑįģħŧ ŧö ħåvē ŧħįş đåŧå çöȑȑēçŧēđ, bļöçķēđ öȑ đēļēŧēđ.$ #Ÿöȕ çåñ çöñŧåçŧ ȕş åŧ åñy ŧįmē ȕşįñģ ŧħē åđđȑēşş ģįvēñ įñ öȕȑ ļēģåļ ñöŧįçē įf yöȕ ħåvē fȕȑŧħēȑ qȕēşŧįöñş öñ ŧħē ŧöpįç öf pēȑşöñåļ đåŧå.$

#Őppöşįŧįöñ ŧö pȑömöŧįöñåļ ēmåįļş$

#Ŵē ħēȑēby ēxpȑēşşļy pȑöħįbįŧ ŧħē ȕşē öf çöñŧåçŧ đåŧå pȕbļįşħēđ įñ ŧħē çöñŧēxŧ öf ŵēbşįŧē ļēģåļ ñöŧįçē ȑēqȕįȑēmēñŧş ŵįŧħ ȑēģåȑđ ŧö şēñđįñģ pȑömöŧįöñåļ åñđ įñföȑmåŧįöñåļ måŧēȑįåļş ñöŧ ēxpȑēşşļy ȑēqȕēşŧēđ.$ #Ţħē ŵēbşįŧē öpēȑåŧöȑ ȑēşēȑvēş ŧħē ȑįģħŧ ŧö ŧåķē şpēçįfįç ļēģåļ åçŧįöñ įf ȕñşöļįçįŧēđ åđvēȑŧįşįñģ måŧēȑįåļ, şȕçħ åş ēmåįļ şpåm, įş ȑēçēįvēđ.$

 1. #Ţħįȑđ påȑŧįēş įñvöļvēđ įñ đåŧå pȑöŧēçŧįöñ_$

#Måįļçħįmp$

#Ŵē ȕşē ŧħē şöfŧŵåȑē öf Måįļçħįmp ŧö şēñđ öȕȑ måįļįñģ föȑ måȑķēŧįñģ åñđ pȑömöŧįöñåļ pȕȑpöşēş._$ #Ÿöȕȑ çöñŧåçŧ đēŧåįļş ŵįļļ bē ȕpļöåđēđ ŧö Måįļçħįmp ŵħēñ yöȕ ȑēģįşŧēȑ föȑ ŧħįş şēȑvįçē.$

#ħŧŧpş://måįļçħįmp.çöm/ļēģåļ/_$

 1. #Ďåŧå çöļļēçŧįöñ öñ öȕȑ ŵēbşįŧē_$

#Çööķįēş$

#Ŝömē öf öȕȑ ŵēbpåģēş ȕşē çööķįēş.$ #Çööķįēş đö ñöŧ ħåȑm yöȕȑ çömpȕŧēȑ åñđ đö ñöŧ çöñŧåįñ åñy vįȑȕşēş.$ #Çööķįēş ħēļp måķē öȕȑ ŵēbşįŧē möȑē ȕşēȑ-fȑįēñđļy, ēffįçįēñŧ, åñđ şēçȕȑē.$ #Çööķįēş åȑē şmåļļ ŧēxŧ fįļēş ŧħåŧ åȑē şŧöȑēđ öñ yöȕȑ çömpȕŧēȑ åñđ şåvēđ by yöȕȑ bȑöŵşēȑ.$

#Möşŧ öf ŧħē çööķįēş ŵē ȕşē åȑē şö-çåļļēđ „şēşşįöñ çööķįēş.“_$ #Ţħēy åȑē åȕŧömåŧįçåļļy đēļēŧēđ åfŧēȑ yöȕȑ vįşįŧ.$ #Őŧħēȑ çööķįēş ȑēmåįñ įñ yöȕȑ đēvįçē’ş mēmöȑy ȕñŧįļ yöȕ đēļēŧē ŧħēm.$ #Ţħēşē çööķįēş måķē įŧ pöşşįbļē ŧö ȑēçöģñįžē yöȕȑ bȑöŵşēȑ ŵħēñ yöȕ ñēxŧ vįşįŧ ŧħē şįŧē.$

#Ÿöȕ çåñ çöñfįģȕȑē yöȕȑ bȑöŵşēȑ ŧö įñföȑm yöȕ åböȕŧ ŧħē ȕşē öf çööķįēş şö ŧħåŧ yöȕ çåñ đēçįđē öñ å çåşē-by-çåşē båşįş ŵħēŧħēȑ ŧö åççēpŧ öȑ ȑēĵēçŧ å çööķįē.$ #Àļŧēȑñåŧįvēļy, yöȕȑ bȑöŵşēȑ çåñ bē çöñfįģȕȑēđ ŧö åȕŧömåŧįçåļļy åççēpŧ çööķįēş ȕñđēȑ çēȑŧåįñ çöñđįŧįöñş öȑ ŧö åļŵåyş ȑēĵēçŧ ŧħēm, öȑ ŧö åȕŧömåŧįçåļļy đēļēŧē çööķįēş ŵħēñ çļöşįñģ yöȕȑ bȑöŵşēȑ.$ #Ďįşåbļįñģ çööķįēş måy ļįmįŧ ŧħē fȕñçŧįöñåļįŧy öf ŧħįş ŵēbşįŧē._$

#Çööķįēş ŵħįçħ åȑē ñēçēşşåȑy ŧö åļļöŵ ēļēçŧȑöñįç çömmȕñįçåŧįöñş öȑ ŧö pȑövįđē çēȑŧåįñ fȕñçŧįöñş yöȕ ŵįşħ ŧö ȕşē (şȕçħ åş ŧħē şħöppįñģ çåȑŧ) åȑē şŧöȑēđ pȕȑşȕåñŧ ŧö Àȑŧ. 6 påȑåģȑåpħ 1, ļēŧŧēȑ f öf ĎŜĞVŐ._$ #Ţħē ŵēbşįŧē öpēȑåŧöȑ ħåş å ļēģįŧįmåŧē įñŧēȑēşŧ įñ ŧħē şŧöȑåģē öf çööķįēş ŧö ēñşȕȑē åñ öpŧįmįžēđ şēȑvįçē pȑövįđēđ fȑēē öf ŧēçħñįçåļ ēȑȑöȑş.$ #Ĭf öŧħēȑ çööķįēş (şȕçħ åş ŧħöşē ȕşēđ ŧö åñåļyžē yöȕȑ şȕȑfįñģ bēħåvįöȑ) åȑē åļşö şŧöȑēđ, ŧħēy ŵįļļ bē ŧȑēåŧēđ şēpåȑåŧēļy įñ ŧħįş pȑįvåçy pöļįçy._$

#Ŝēȑvēȑ ļöģ fįļēş$

#Ţħē ŵēbşįŧē pȑövįđēȑ åȕŧömåŧįçåļļy çöļļēçŧş åñđ şŧöȑēş įñföȑmåŧįöñ ŧħåŧ yöȕȑ bȑöŵşēȑ åȕŧömåŧįçåļļy ŧȑåñşmįŧş ŧö ȕş įñ „şēȑvēȑ ļöģ fįļēş“.$ #Ţħēşē åȑē:_$

 • #Bȑöŵşēȑ ŧypē åñđ bȑöŵşēȑ vēȑşįöñ$
 • #Őpēȑåŧįñģ şyşŧēm ȕşēđ$
 • #Řēfēȑȑēȑ ŪŘŁ$
 • #Ĥöşŧ ñåmē öf ŧħē åççēşşįñģ çömpȕŧēȑ$
 • #Ţįmē öf ŧħē şēȑvēȑ ȑēqȕēşŧ_$
 • #ĬP åđđȑēşş_$

#Ţħēşē đåŧå ŵįļļ ñöŧ bē çömbįñēđ ŵįŧħ đåŧå fȑöm öŧħēȑ şöȕȑçēş._$

#Ţħē båşįş föȑ đåŧå pȑöçēşşįñģ įş Àȑŧ. 6 (1) (f) ĎŜĞVŐ, ŵħįçħ åļļöŵş ŧħē pȑöçēşşįñģ öf đåŧå ŧö fȕļfįļļ å çöñŧȑåçŧ öȑ föȑ mēåşȕȑēş pȑēļįmįñåȑy ŧö å çöñŧȑåçŧ.$

#Çöñŧåçŧ föȑm$

#Ŝħöȕļđ yöȕ şēñđ ȕş qȕēşŧįöñş vįå ŧħē çöñŧåçŧ föȑm, ŵē ŵįļļ çöļļēçŧ ŧħē đåŧå ēñŧēȑēđ öñ ŧħē föȑm, įñçļȕđįñģ ŧħē çöñŧåçŧ đēŧåįļş yöȕ pȑövįđē, ŧö åñşŵēȑ yöȕȑ qȕēşŧįöñ åñđ åñy föļļöŵ-ȕp qȕēşŧįöñş.$ #Ŵē đö ñöŧ şħåȑē ŧħįş įñföȑmåŧįöñ ŵįŧħöȕŧ yöȕȑ pēȑmįşşįöñ._$

#Ŵē ŵįļļ, ŧħēȑēföȑē, pȑöçēşş åñy đåŧå yöȕ ēñŧēȑ öñŧö ŧħē çöñŧåçŧ föȑm öñļy ŵįŧħ yöȕȑ çöñşēñŧ pēȑ Àȑŧ. 6 (1)(å) ĎŜĞVŐ.$ #Ÿöȕ måy ȑēvöķē yöȕȑ çöñşēñŧ åŧ åñy ŧįmē._$ #Àñ įñföȑmåļ ēmåįļ måķįñģ ŧħįş ȑēqȕēşŧ įş şȕffįçįēñŧ.$ #Ţħē đåŧå pȑöçēşşēđ bēföȑē ŵē ȑēçēįvē yöȕȑ ȑēqȕēşŧ måy şŧįļļ bē ļēģåļļy pȑöçēşşēđ._$

#Ŵē ŵįļļ ȑēŧåįñ ŧħē đåŧå yöȕ pȑövįđē öñ ŧħē çöñŧåçŧ föȑm ȕñŧįļ yöȕ ȑēqȕēşŧ įŧş đēļēŧįöñ, ȑēvöķē yöȕȑ çöñşēñŧ föȑ įŧş şŧöȑåģē, öȑ ŧħē pȕȑpöşē föȑ įŧş şŧöȑåģē ñö ļöñģēȑ pēȑŧåįñş (ē.ģ. åfŧēȑ fȕļfįļļįñģ yöȕȑ ȑēqȕēşŧ)._$ #Àñy måñđåŧöȑy şŧåŧȕŧöȑy pȑövįşįöñş, ēşpēçįåļļy ŧħöşē ȑēģåȑđįñģ måñđåŧöȑy đåŧå ȑēŧēñŧįöñ pēȑįöđş, ȑēmåįñ ȕñåffēçŧēđ by ŧħįş pȑövįşįöñ._$

#Řēģįşŧȑåŧįöñ öñ ŧħįş ŵēbşįŧē_$

#Ÿöȕ çåñ ȑēģįşŧēȑ öñ öȕȑ ŵēbşįŧē įñ öȑđēȑ ŧö åççēşş åđđįŧįöñåļ fȕñçŧįöñş öffēȑēđ ħēȑē.$ #Ţħē įñpȕŧ đåŧå ŵįļļ öñļy bē ȕşēđ föȑ ŧħē pȕȑpöşē öf ȕşįñģ ŧħē ȑēşpēçŧįvē şįŧē öȑ şēȑvįçē föȑ ŵħįçħ yöȕ ħåvē ȑēģįşŧēȑēđ.$ #Ţħē måñđåŧöȑy įñföȑmåŧįöñ ȑēqȕēşŧēđ đȕȑįñģ ȑēģįşŧȑåŧįöñ mȕşŧ bē pȑövįđēđ įñ fȕļļ._$ #Őŧħēȑŵįşē, ŵē ŵįļļ ȑēĵēçŧ yöȕȑ ȑēģįşŧȑåŧįöñ._$

#Ţö įñföȑm yöȕ åböȕŧ įmpöȑŧåñŧ çħåñģēş şȕçħ åş ŧħöşē ŵįŧħįñ ŧħē şçöpē öf öȕȑ şįŧē öȑ ŧēçħñįçåļ çħåñģēş, ŵē ŵįļļ ȕşē ŧħē ēmåįļ åđđȑēşş şpēçįfįēđ đȕȑįñģ ȑēģįşŧȑåŧįöñ._$

#Ŵē ŵįļļ pȑöçēşş ŧħē đåŧå pȑövįđēđ đȕȑįñģ ȑēģįşŧȑåŧįöñ öñļy båşēđ öñ yöȕȑ çöñşēñŧ pēȑ Àȑŧ. 6 (1)(å) ĎŜĞVŐ.$ #Ÿöȕ måy ȑēvöķē yöȕȑ çöñşēñŧ åŧ åñy ŧįmē ŵįŧħ fȕŧȕȑē ēffēçŧ._$ #Àñ įñföȑmåļ ēmåįļ måķįñģ ŧħįş ȑēqȕēşŧ įş şȕffįçįēñŧ.$ #Ţħē đåŧå pȑöçēşşēđ bēföȑē ŵē ȑēçēįvē yöȕȑ ȑēqȕēşŧ måy şŧįļļ bē ļēģåļļy pȑöçēşşēđ._$

#Ŵē ŵįļļ çöñŧįñȕē ŧö şŧöȑē ŧħē đåŧå çöļļēçŧēđ đȕȑįñģ ȑēģįşŧȑåŧįöñ föȑ åş ļöñģ åş yöȕ ȑēmåįñ ȑēģįşŧēȑēđ öñ öȕȑ ŵēbşįŧē.$ #Ŝŧåŧȕŧöȑy ȑēŧēñŧįöñ pēȑįöđş ȑēmåįñ ȕñåffēçŧēđ._$

#Pȑöçēşşįñģ öf đåŧå (çȕşŧömēȑ åñđ çöñŧȑåçŧ đåŧå)$

#Ŵē çöļļēçŧ, pȑöçēşş, åñđ ȕşē pēȑşöñåļ đåŧå öñļy įñşöfåȑ åş įŧ įş ñēçēşşåȑy ŧö ēşŧåbļįşħ, öȑ möđįfy ļēģåļ ȑēļåŧįöñşħįpş ŵįŧħ ȕş (måşŧēȑ đåŧå).$ #Ţħįş įş đöñē båşēđ öñ Àȑŧ. 6 (1) (b) ĎŜĞVŐ, ŵħįçħ åļļöŵş ŧħē pȑöçēşşįñģ öf đåŧå ŧö fȕļfįļļ å çöñŧȑåçŧ öȑ föȑ mēåşȕȑēş pȑēļįmįñåȑy ŧö å çöñŧȑåçŧ._$ #Ŵē çöļļēçŧ, pȑöçēşş åñđ ȕşē yöȕȑ pēȑşöñåļ đåŧå ŵħēñ åççēşşįñģ öȕȑ ŵēbşįŧē (ȕşåģē đåŧå) öñļy ŧö ŧħē ēxŧēñŧ ȑēqȕįȑēđ ŧö ēñåbļē yöȕ ŧö åççēşş öȕȑ şēȑvįçē öȑ ŧö bįļļ yöȕ föȑ ŧħē şåmē._$

#Çöļļēçŧēđ çȕşŧömēȑ đåŧå şħåļļ bē đēļēŧēđ åfŧēȑ çömpļēŧįöñ öf ŧħē öȑđēȑ öȑ ŧēȑmįñåŧįöñ öf ŧħē bȕşįñēşş ȑēļåŧįöñşħįp._$ #Łēģåļ ȑēŧēñŧįöñ pēȑįöđş ȑēmåįñ ȕñåffēçŧēđ._$

#Ďåŧå ŧȑåñşmįŧŧēđ ŵħēñ ēñŧēȑįñģ įñŧö å çöñŧȑåçŧ ŵįŧħ öñļįñē şħöpş, ȑēŧåįļēȑş, åñđ måįļ öȑđēȑ_$

#Ŵē ŧȑåñşmįŧ pēȑşöñåļļy įđēñŧįfįåbļē đåŧå ŧö ŧħįȑđ påȑŧįēş öñļy ŧö ŧħē ēxŧēñŧ ȑēqȕįȑēđ ŧö fȕļfįļļ ŧħē ŧēȑmş öf yöȕȑ çöñŧȑåçŧ, föȑ ēxåmpļē, ŧö çömpåñįēş ēñŧȑȕşŧēđ ŧö đēļįvēȑ ģööđş ŧö yöȕȑ ļöçåŧįöñ öȑ båñķş ēñŧȑȕşŧēđ ŧö pȑöçēşş yöȕȑ påymēñŧş.$ #Ÿöȕȑ đåŧå ŵįļļ ñöŧ bē ŧȑåñşmįŧŧēđ föȑ åñy öŧħēȑ pȕȑpöşē ȕñļēşş yöȕ ħåvē ģįvēñ yöȕȑ ēxpȑēşş pēȑmįşşįöñ ŧö đö şö._$ #Ÿöȕȑ đåŧå ŵįļļ ñöŧ bē đįşçļöşēđ ŧö ŧħįȑđ påȑŧįēş föȑ åđvēȑŧįşįñģ pȕȑpöşēş ŵįŧħöȕŧ yöȕȑ ēxpȑēşş çöñşēñŧ.$

#Ţħē båşįş föȑ đåŧå pȑöçēşşįñģ įş Àȑŧ. 6 (1) (b) ĎŜĞVŐ, ŵħįçħ åļļöŵş ŧħē pȑöçēşşįñģ öf đåŧå ŧö fȕļfįļļ å çöñŧȑåçŧ öȑ föȑ mēåşȕȑēş pȑēļįmįñåȑy ŧö å çöñŧȑåçŧ.$

 1. #Àñåļyŧįçş åñđ åđvēȑŧįşįñģ_$

#Ğööģļē Àñåļyŧįçş$

#Ţħįş ŵēbşįŧē ȕşēş Ğööģļē Àñåļyŧįçş, å ŵēb åñåļyŧįçş şēȑvįçē._$ #Ĭŧ įş öpēȑåŧēđ by Ğööģļē Ĭñç., 1600 Àmpħįŧħēåŧȑē Påȑķŵåy, Möȕñŧåįñ Vįēŵ, ÇÀ 94043, ŪŜÀ.$

#Ğööģļē Àñåļyŧįçş ȕşēş şö-çåļļēđ „çööķįēş“._$ #Ţħēşē åȑē ŧēxŧ fįļēş ŧħåŧ åȑē şŧöȑēđ öñ yöȕȑ çömpȕŧēȑ åñđ ŧħåŧ åļļöŵ åñ åñåļyşįş öf ŧħē ȕşē öf ŧħē ŵēbşįŧē by yöȕ._$ #Ţħē įñföȑmåŧįöñ ģēñēȑåŧēđ by ŧħē çööķįē åböȕŧ yöȕȑ ȕşē öf ŧħįş ŵēbşįŧē įş ȕşȕåļļy ŧȑåñşmįŧŧēđ ŧö å Ğööģļē şēȑvēȑ įñ ŧħē ŪŜÀ åñđ şŧöȑēđ ŧħēȑē.$

#Ğööģļē Àñåļyŧįçş çööķįēş åȑē şŧöȑēđ båşēđ öñ Àȑŧ. 6 (1) (f) ĎŜĞVŐ.$ #Ţħē ŵēbşįŧē öpēȑåŧöȑ ħåş å ļēģįŧįmåŧē įñŧēȑēşŧ įñ åñåļyžįñģ ȕşēȑ bēħåvįöȑ ŧö öpŧįmįžē böŧħ įŧş ŵēbşįŧē åñđ įŧş åđvēȑŧįşįñģ.$

#Bȑöŵşēȑ pļȕģįñ$

#Ÿöȕ çåñ pȑēvēñŧ ŧħēşē çööķįēş bēįñģ şŧöȑēđ by şēļēçŧįñģ ŧħē åppȑöpȑįåŧē şēŧŧįñģş įñ yöȕȑ bȑöŵşēȑ._$ #Ĥöŵēvēȑ, ŵē ŵįşħ ŧö pöįñŧ öȕŧ ŧħåŧ đöįñģ şö måy mēåñ yöȕ ŵįļļ ñöŧ bē åbļē ŧö ēñĵöy ŧħē fȕļļ fȕñçŧįöñåļįŧy öf ŧħįş ŵēbşįŧē.$ #Ÿöȕ çåñ åļşö pȑēvēñŧ ŧħē đåŧå ģēñēȑåŧēđ by çööķįēş åböȕŧ yöȕȑ ȕşē öf ŧħē ŵēbşįŧē (įñçļ. yöȕȑ ĬP åđđȑēşş) fȑöm bēįñģ påşşēđ ŧö Ğööģļē, åñđ ŧħē pȑöçēşşįñģ öf ŧħēşē đåŧå by Ğööģļē, by đöŵñļöåđįñģ åñđ įñşŧåļļįñģ ŧħē bȑöŵşēȑ pļȕģįñ åvåįļåbļē åŧ ŧħē föļļöŵįñģ ļįñķ: ħŧŧpş://ŧööļş.ģööģļē.çöm/đļpåģē/ģåöpŧöȕŧ?ħļ=ēñ.$

#Őbĵēçŧįñģ ŧö ŧħē çöļļēçŧįöñ öf đåŧå$

#Ÿöȕ çåñ pȑēvēñŧ ŧħē çöļļēçŧįöñ öf yöȕȑ đåŧå by Ğööģļē Àñåļyŧįçş by çļįçķįñģ öñ ŧħē föļļöŵįñģ ļįñķ._$ #Àñ öpŧ-öȕŧ çööķįē ŵįļļ bē şēŧ ŧö pȑēvēñŧ yöȕȑ đåŧå fȑöm bēįñģ çöļļēçŧēđ öñ fȕŧȕȑē vįşįŧş ŧö ŧħįş şįŧē:$ #Ďįşåbļē Ğööģļē Àñåļyŧįçş._$

#Föȑ möȑē įñföȑmåŧįöñ åböȕŧ ħöŵ Ğööģļē Àñåļyŧįçş ħåñđļēş ȕşēȑ đåŧå, şēē Ğööģļē’ş pȑįvåçy pöļįçy: ħŧŧpş://şȕppöȑŧ.ģööģļē.çöm/åñåļyŧįçş/åñşŵēȑ/6004245?ħļ=ēñ.$

 1. #Ńēŵşļēŧŧēȑ_$

#Ńēŵşļēŧŧēȑ đåŧå$

#Ĭf yöȕ ŵöȕļđ ļįķē ŧö ȑēçēįvē öȕȑ ñēŵşļēŧŧēȑ, ŵē ȑēqȕįȑē å våļįđ ēmåįļ åđđȑēşş åş ŵēļļ åş įñföȑmåŧįöñ ŧħåŧ åļļöŵş ȕş ŧö vēȑįfy ŧħåŧ yöȕ åȑē ŧħē öŵñēȑ öf ŧħē şpēçįfįēđ ēmåįļ åđđȑēşş åñđ ŧħåŧ yöȕ åģȑēē ŧö ȑēçēįvē ŧħįş ñēŵşļēŧŧēȑ.$ #Ńö åđđįŧįöñåļ đåŧå įş çöļļēçŧēđ öȑ įş öñļy çöļļēçŧēđ öñ å vöļȕñŧåȑy båşįş._$ #Ŵē öñļy ȕşē ŧħįş đåŧå ŧö şēñđ ŧħē ȑēqȕēşŧēđ įñföȑmåŧįöñ åñđ đö ñöŧ påşş įŧ öñ ŧö ŧħįȑđ påȑŧįēş._$

#Ŵē ŵįļļ, ŧħēȑēföȑē, pȑöçēşş åñy đåŧå yöȕ ēñŧēȑ öñŧö ŧħē çöñŧåçŧ föȑm öñļy ŵįŧħ yöȕȑ çöñşēñŧ pēȑ Àȑŧ. 6 (1) (å) ĎŜĞVŐ.$ #Ÿöȕ çåñ ȑēvöķē çöñşēñŧ ŧö ŧħē şŧöȑåģē öf yöȕȑ đåŧå åñđ ēmåįļ åđđȑēşş åş ŵēļļ åş ŧħēįȑ ȕşē föȑ şēñđįñģ ŧħē ñēŵşļēŧŧēȑ åŧ åñy ŧįmē, ē.ģ. ŧħȑöȕģħ ŧħē „ȕñşȕbşçȑįbē“ ļįñķ įñ ŧħē ñēŵşļēŧŧēȑ._$ #Ţħē đåŧå pȑöçēşşēđ bēföȑē ŵē ȑēçēįvē yöȕȑ ȑēqȕēşŧ måy şŧįļļ bē ļēģåļļy pȑöçēşşēđ._$

#Ţħē đåŧå pȑövįđēđ ŵħēñ ȑēģįşŧēȑįñģ föȑ ŧħē ñēŵşļēŧŧēȑ ŵįļļ bē ȕşēđ ŧö đįşŧȑįbȕŧē ŧħē ñēŵşļēŧŧēȑ ȕñŧįļ yöȕ çåñçēļ yöȕȑ şȕbşçȑįpŧįöñ ŵħēñ şåįđ đåŧå ŵįļļ bē đēļēŧēđ._$ #Ďåŧå ŵē ħåvē şŧöȑēđ föȑ öŧħēȑ pȕȑpöşēş (ē.ģ. ēmåįļ åđđȑēşşēş föȑ ŧħē mēmbēȑş åȑēå) ȑēmåįñ ȕñåffēçŧēđ.$

 1. #Pļȕģįñş åñđ ŧööļş$

#ŸöȕŢȕbē$

#Őȕȑ ŵēbşįŧē ȕşēş pļȕģįñş fȑöm ŸöȕŢȕbē, ŵħįçħ įş öpēȑåŧēđ by Ğööģļē.$ #Ţħē öpēȑåŧöȑ öf ŧħē påģēş įş ŸöȕŢȕbē ŁŁÇ, 901 Çħēȑȑy Àvē., Ŝåñ Bȑȕñö, ÇÀ 94066, ŪŜÀ.$

#Ĭf yöȕ vįşįŧ öñē öf öȕȑ påģēş fēåŧȕȑįñģ å ŸöȕŢȕbē pļȕģįñ, å çöññēçŧįöñ ŧö ŧħē ŸöȕŢȕbē şēȑvēȑş įş ēşŧåbļįşħēđ._$ #Ĥēȑē ŧħē ŸöȕŢȕbē şēȑvēȑ įş įñföȑmēđ åböȕŧ ŵħįçħ öf öȕȑ påģēş yöȕ ħåvē vįşįŧēđ._$

#Ĭf yöȕ’ȑē ļöģģēđ įñ ŧö yöȕȑ ŸöȕŢȕbē åççöȕñŧ, ŸöȕŢȕbē åļļöŵş yöȕ ŧö åşşöçįåŧē yöȕȑ bȑöŵşįñģ bēħåvįöȑ đįȑēçŧļy ŵįŧħ yöȕȑ pēȑşöñåļ pȑöfįļē.$ #Ÿöȕ çåñ pȑēvēñŧ ŧħįş by ļöģģįñģ öȕŧ öf yöȕȑ ŸöȕŢȕbē åççöȕñŧ._$

#ŸöȕŢȕbē įş ȕşēđ ŧö ħēļp måķē öȕȑ ŵēbşįŧē åppēåļįñģ.$ #Ţħįş çöñşŧįŧȕŧēş å ĵȕşŧįfįēđ įñŧēȑēşŧ pȕȑşȕåñŧ ŧö Àȑŧ. 6 (1) (f) ĎŜĞVŐ.$

 

#Fȕȑŧħēȑ įñföȑmåŧįöñ åböȕŧ ħåñđļįñģ ȕşēȑ đåŧå, çåñ bē föȕñđ įñ ŧħē đåŧå pȑöŧēçŧįöñ đēçļåȑåŧįöñ öf ŸöȕŢȕbē ȕñđēȑ ħŧŧpş://ŵŵŵ.ģööģļē.đē/įñŧļ/đē/pöļįçįēş/pȑįvåçy._$

#Ğööģļē Ŵēb Föñŧş$

#Föȑ ȕñįföȑm ȑēpȑēşēñŧåŧįöñ öf föñŧş, ŧħįş påģē ȕşēş ŵēb föñŧş pȑövįđēđ by Ğööģļē._$ #Ŵħēñ yöȕ öpēñ å påģē, yöȕȑ bȑöŵşēȑ ļöåđş ŧħē ȑēqȕįȑēđ ŵēb föñŧş įñŧö yöȕȑ bȑöŵşēȑ çåçħē ŧö đįşpļåy ŧēxŧş åñđ föñŧş çöȑȑēçŧļy._$

#Föȑ ŧħįş pȕȑpöşē yöȕȑ bȑöŵşēȑ ħåş ŧö ēşŧåbļįşħ å đįȑēçŧ çöññēçŧįöñ ŧö Ğööģļē şēȑvēȑş.$ #Ğööģļē ŧħȕş bēçömēş åŵåȑē ŧħåŧ öȕȑ ŵēb påģē ŵåş åççēşşēđ vįå yöȕȑ ĬP åđđȑēşş._$ #Ţħē ȕşē öf Ğööģļē Ŵēb föñŧş įş đöñē įñ ŧħē įñŧēȑēşŧ öf å ȕñįföȑm åñđ åŧŧȑåçŧįvē pȑēşēñŧåŧįöñ öf öȕȑ ŵēbşįŧē._$ #Ţħįş çöñşŧįŧȕŧēş å ĵȕşŧįfįēđ įñŧēȑēşŧ pȕȑşȕåñŧ ŧö Àȑŧ. 6 (1) (f) ĎŜĞVŐ.$

#Ĭf yöȕȑ bȑöŵşēȑ đöēş ñöŧ şȕppöȑŧ ŵēb föñŧş, å şŧåñđåȑđ föñŧ įş ȕşēđ by yöȕȑ çömpȕŧēȑ.$

#Fȕȑŧħēȑ įñföȑmåŧįöñ åböȕŧ ħåñđļįñģ ȕşēȑ đåŧå, çåñ bē föȕñđ åŧ ħŧŧpş://đēvēļöpēȑş.ģööģļē.çöm/föñŧş/fåq åñđ įñ Ğööģļē’ş pȑįvåçy pöļįçy åŧ ħŧŧpş://ŵŵŵ.ģööģļē.çöm/pöļįçįēş/pȑįvåçy/._$